top of page

Regulamin Vouchera prezentowego

Drodzy Przyjaciele Rest Place, dla naszych Gości przygotowaliśmy dedykowaną ofertę VOUCHERÓW kwotowych do wykorzystania na pobyt w naszych Tiny House.  Chcesz sprawić prezent bliskiej osobie i nie masz pomysłu? Kup atrakcyjny voucher na pobyt w Rest Place i spraw że ten prezent zostanie z nimi na dłużej!

Warunki zakupu vouchera

WARUNKI OGÓLNE

1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Vouchera Nabywcy w formie elektronicznej w ciągu 48 godzin od zakupu na e-mail wskazany podczas zakupu.
2. Voucher może być realizowany wyłącznie w Rest Place w Marków-Świnice ul. wiejska 7a po wcześniejszym dokonaniu rezerwacji i potwierdzeniu jej e-mailowo przez dział rezerwacji.
3. Voucher może być zrealizowany na pobyt w Rest Place w Marków-Świnice ul. wiejska 7a. Jeśli kwota Vouchera jest niższa od kwoty pobytu właściciel Vouchera jest zobowiązany dopłacić różnicę za pobyt.
4. Voucher nie może być wykorzystany przez inne osoby niż wskazane na voucherze.
5. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę.|
6. Voucher musi być zrealizowany jednorazowo i w całości.
7. Rest Placenie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.
8. Nabywcy lub Użytkownikowi Vouchera nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Hotelu z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Vouchera.
9. Termin ważności Vouchera wynosi 12 miesięcy od dnia zakupu.

ZASADY KORZYSTANIA Z VOUCHERA

1. Użytkownik Vouchera zobowiązany jest do rezerwacji terminu wykorzystania Vouchera w  Rest Place w Marków-Świnice ul. wiejska 7a. nr tel. +48 517 639 594 lub przez wiadomość email  rest.placepolska@gmail.com
2. Rest Place przyjmuje do realizacji wyłącznie Vouchery, które posiadają datę ważności, oraz indywidualny kod vouchera.
3. Przy realizacji Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania reszty niewykorzystanej kwoty, na którą opiewa Voucher, gdy wartość usługi jest niższa niż wartość Vouchera.
4. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny przelewem, gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa od wartości przedstawionego Vouchera lub zakres Vouchera jej nie obejmuje.
5. Rest Place w Marków-Świnice ul. wiejska 7a. ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera gdy:
a) upłynął termin ważności Vouchera,
b) z Vouchera chce skorzystać inna osoba niż widniejąca na  Voucherze. Jeśli  Voucher jest przekazywany innej osobie, pierwotny właściciel jest zobowiązany o poinformowaniu nas o przeniesieniu własności Vouchera.

ROZLICZENIA I REKLAMACJE VOUCHERÓW                                                  

1.Nabywca w chwili zakupu Vouchera otrzymuje potwierdzenie zakupu drogą e-mail

2.Zakup vouchera jest opcją bezzwrotną.

3.Wszelkie reklamacje związane z zakupem towaru i/lub usługi przy użyciu Vouchera będą rozpatrywane przez Rest Place na wniosek Nabywcy lub Użytkownika, po złożeniu pisemnej reklamacji na e-mail rest.placepolska@gmail.com
4.Podstawą uznania reklamacji towaru lub usługi jest potwierdzenie wydana przy zakupie Vouchera.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nabywca i/lub Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
2. Użytkownik poprzez realizację Vouchera potwierdza zlecenie dokonania jego użycia, w zakresie określonym w Regulaminie.
3.  Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Wydawcy pod adresem www.rest.place
4. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Nabywców i/lub Użytkowników. Wszelkie zmiany treści Regulaminu będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane na stronie Wydawcy 
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

bottom of page