top of page

Polityka prywatności i cookies

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PLIKÓW COOKIES W RAMACH KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH W PORTALU WWW.REST.PLACE

Działając zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”), przekazujemy informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych w ramach świadczenia przez Rest Place (INVENTIVE studio sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Potockich 29, 04-566 w Warszawie, NIP: 9522204338 KRS: 0000830652 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 5 000 PLN. Dane kontaktowe: rest.placepolska@gmail.com) usług związanych z rezerwacją oraz wynajmem domku Rest Place Mszczonów  w ramach portalu www.rest.place 


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

1.1. Administratorem danych osobowych Gospodarzy i Rezerwujących jest INVENTIVE studio sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Potockich 29, 04-566 w Warszawie, NIP: 9522204338 KRS: 0000830652 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 5 000 PLN Dane kontaktowe: rest.placepolska@gmail.com (dalej „Rest Place” lub „Administrator Danych Osobowych”).

1.2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych może się odbywać poprzez rest.placepolska@gmail.com

 

2 CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA 

2.1. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Rest Place w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

a) dążenia do zawarcia, a następnie realizacji przedmiotu umowy z Gospodarzem i Rezerwującym, w tym do dokonania Rezerwacji i rozpatrywania reklamacji związanych z umową– art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

b) zapewnienia Rezerwującym możliwości korzystania z funkcjonalności Portalu - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

c) ustalania, rozpatrywania i dochodzenia roszczeń w związku z zawartą umową z Rezerwującym, a także obrony swoich praw - art. 6 ust. 1 lit. f) oraz 9 ust. 2 lit. f) RODO,

d) realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych, w szczególności określonych przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

e) bieżącej komunikacji w przedmiocie zawartych umów oraz prowadzenia korespondencji i odpowiadania na zapytania kierowane przez Rezerwujących, co stanowi prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

f) przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Rest Place, co stanowi prawnie uzasadniony interes Rest Place – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

g) prowadzenia analiz statystycznych i sprawozdawczości finansowej, co stanowi prawnie uzasadniony interes Rest Place – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

h) dla celów prowadzenia marketingu bezpośredniego, w tym profilowania danych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Rest Place - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

i) wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną pod wskazany adres e-mail – pod warunkiem wyrażenia odrębnej zgody na otrzymywanie tego typu informacji – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

j) przekazywania ofert drogą telefoniczną, za pomocą urządzeń końcowych, w tym automatycznych systemów wywołujących - pod warunkiem wyrażenia odrębnej zgody na otrzymywanie tego typu informacji na wskazany numer telefonu – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 

3 ODBIORCY DANYCH 

3.1. Dane osobowe Rezerwujących mogą być powierzane przez Rest Place do przetwarzania następującym kategoriom odbiorców: 

a) podmiotom świadczącym na rzecz Rest Place usługi wsparcia w zakresie obsługi technicznej i informatycznej (w tym dostarczania, wdrażania oraz serwisu oprogramowania a także hostingu lub wymiany informacji pomiędzy aplikacjami Rest Place etc.),

b)  podmiotom świadczącym na rzecz Rest Place usługi księgowe, w tym usługi w zakresie wystawiania faktur, prawne lub podatkowe,

c) podmiotom wspierającym Rest Place w obsłudze zgłoszeń elektronicznych, masowej wysyłki wiadomości elektronicznych, komunikacji za pośrednictwem komunikatorów internetowych, elektronicznych formularzy kontaktowych i tym podobnych narzędzi służących do komunikacji, 

d) podmiotom świadczącym Rest Place usługi płatności online w ramach Portalu,

e) podmiotom świadczącym usługi na rzecz Rest Place dotyczące udostępniania narzędzi do tworzenia dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych,

f) podmiotom udostępniającym usługi na rzecz Rest Place do śledzenia ruchu w Portalu,

g) podmiotom udostępniającymi usługi na rzecz Rest Place do analizy danych.

 

4 PAŃSTWA TRZECIE

4.1. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Rest Place poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W takim jednak wypadku Rest Place zagwarantuje wymagane prawnie środki ochrony danych osobowych, którymi będą (w zależności od przypadku):

 1. a) przekazanie danych do podmiotu zlokalizowanego w państwie trzecim, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, zgodnie z wymaganiami art. 45 RODO,

 2. b) przekazanie danych realizowane na podstawie zawartej z podmiotem trzecim umowy o transfer danych opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską,

 3. c) przekazanie danych realizowane w ramach przyjętych wiążących reguł korporacyjnych, o których mowa w art. 47 RODO,

 4. d) przekazanie danych odbywające się do podmiotu trzeciego, który uczestniczy w programie Privacy Shield. W przypadku gdy faktycznie Twoje dane będą przekazywane przez Rest Place do podmiotów zlokalizowanych poza obszarem EOG, przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii informacji na temat stosowanych zabezpieczeń. Więcej informacji dotyczących stosowanych przez Rest Place środków bezpieczeństwa związanych z ewentualnym przekazywaniem danych poza obszar EOG można uzyskać kontaktując się z Rest Place.

 

5 PRAWA REZERWUJĄCYCH  

Rezerwujący ma prawo, zgodnie z RODO, do: żądania dostępu do danych osobowych, prawa ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawa wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Rest Place w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (o których była mowa powyżej – tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), Rezerwującym przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją, a w przypadku przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, również prawo złożenia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych w tym celu. W przypadku przetwarzania danych osobowych za udzieloną zgodą, przysługuje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. W celu skorzystania ze swoich praw Rezerwujący  powinien korzystać z właściwych zakładek Portalu lub przesłać e-mail na adres kontaktowy wskazany w Portalu. 

 

6 OKRES PRZECHOWYWANIA 

6.1. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez Rest Place przez okres realizacji zawartej umowy i do czasu jej prawidłowego rozliczenia, a ponadto:

a) do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z zawartej umowy,

b) przez czas niezbędny do dochodzenia konkretnych roszczeń lub ich odpierania w związku z zawartą umową,

c) przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie regulacji podatkowych i rachunkowych, np. obowiązków związanych z przechowywaniem dokumentacji,

d) przez okres niezbędny do udokumentowania przez Rest Place przed organami administracji publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na niej spoczywających,

e) w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania (niezwiązane bezpośrednio z zawartymi umowami) – przez okres nie dłuższy niż 3 lata od pozyskania danych,

f) w celach marketingu bezpośredniego – do czasu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu,

g) do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub ich dezaktualizacji (stwierdzonej przez Rest Place) – jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody.

 

7 OBOWIĄZEK LUB NIEZBĘDNOŚĆ PODANIA DANYCH

7.1. Podanie danych osobowych:

a) w celach, o których mowa w pkt 2 lit. a) i c) – jest niezbędne do zawarcia i realizacji przedmiotu umowy z Rest Place. W przypadku ich niepodania Rest Place może odmówić zawarcia umowy,

b) w celach, o których mowa w pkt 2 lit. b) – jest niezbędne do umożliwienia korzystania z funkcjonalności konta w Portalu;

c) w celach, o których mowa w pkt 3 lit. d – jest obligatoryjne na podstawie przytoczonych w tym punkcie przepisów prawa,

d) w pozostałym zakresie – jest dobrowolne.

 

8. PRAWO WNIESIENIA SKARGI 

8.1. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

POLITYKA COOKIES

Poniższa polityka cookies określa zasady wykorzystywania plików cookies (tj. ich przechowywania na urządzeniu użytkownika i uzyskiwania do nich dostępu) w Portalu www.rest.place administrowanym przez Piotr Ziętara International Business, adres: Poznańska 51, 42-202 Częstochowa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP5732778983, numer REGON 362754543. Dane kontaktowe: rest.placepolska@gmail.com (dalej „Rest Place”). 

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Portalu – Rest Place oraz inne podmioty wskazane poniżej. Pliki cookies zapisane na Twojej przeglądarce są rejestrowane w systemach Rest Place i łączone z innymi Twoimi danymi.

 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron internetowych Portalu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymanie sesji użytkownika Portalu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła. 

 4. W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Podział ten jest dokonany ze względu na czas ich przechowywania. Cookies:

 5. „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

 6. „stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. 

 7. W ramach Portalu, stosowane są następujące rodzaje plików cookies, podzielone według kryterium celu stosowania:

 8. umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu; 

 9. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu; 

 10. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu;

 11. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 

 12. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. Na ich korzystanie Użytkownik musi wyrazić zgodę poprzez wybór odpowiednich ustawień przeglądarki. 

 13. W ramach Portalu używamy następujące pliki cookies:

  Nazwa cookies

  Rodzaj (zgodnie z podziałem z pkt 5 i 6 powyżej)

  Cel zapisania pliku cookies

  user_ip

  sesyjne, funkcjonalne

  IP użytkownika

  user_searched

  sesyjne, funkcjonalne

  Sprawdzenie ostatnich wyszukiwań użytkownika

  user_page

  sesyjne, funkcjonalne

  Sprawdzenie odwiedzanych stron

  user_roomid

  sesyjne, funkcjonalne

  Używane w procesie rezerwacji

  user_id

  sesyjne, funkcjonalne

  Zapisywanie uwierzytelnienia użytkownika

 14. Do plików cookies mają dostęp następujące podmioty zewnętrzne: 
  Google Ireland Limited - Google Analytics pozwala na mierzenie i analizę ruchu użytkowników na stronach internetowych oraz optymalizację reklam emitowanych przez Rest Place w Internecie. Więcej informacji na stronach: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl oraz https://policies.google.com/technologies/ads

 15. Użytkownik Portalu może dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies, za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. 

 16. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu użytkownika Portalu. W przypadku zablokowania obsługi plików cookies nie będziesz mógł korzystać z części funkcji Portalu

 17. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), w tym na następujących stronach internetowych:

 18. Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

 19. Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka?esab=a&s=ciasteczka&r=0&as=s

 20. Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

 21. Opera https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/

 22. Safari https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

bottom of page